Rådgivningstjenester

Business Impact Analysis (BIA)

Våra rådgivere kan bistå deg med å utføre en Business Impact Analysis (BIA) der du kan prioritere de ulike funksjonene ut ifra et virksomhetskritisk perspektiv. Hvor høy risiko utgjør et driftsavbrudd, og hva kan du gjøre for å unngå det i fremtiden? Rapporten gir ledelsen et navigasjonskart i tillegg til anbefalte prioriteringer. En oppdatert BIA støtter ledelsen i beslutningstaking og prioriteringer.


Coromatics konsulenttjenester

Utvikling av business case

Investeringer i kritisk infrastruktur krever hensiktsmessige økonomiske beregninger som understøtter riktige beslutninger. Business caser utviklet av Coromatic bidrar til å nå strategiske mål, og gjør ledelsen i stand til å vurdere denne type verktøy på lik linje med andre investeringer.

Målinger mot andre aktører/benchmarking services

Med utgangspunkt i vår unike database og ledende markedsundersøkelser kan kundene våre evaluere virksomhetene sine. Sammenlignende målinger kan bli utført mot over 500 virksomheter, med hovedkontorer i over 10 ulike land. Analyser kan bli utført uavhengig av industri, land og organisasjonsstørrelse.

Utvelgelse av lokasjon

Investeringer i kritisk infrastruktur får positiv innvirkning på graden av robusthet hos virksomheten. Det kan også få positiv innvirkning for eksterne interessenter. Coromatic kan velge ut globale lokasjoner og samtidig ivareta kundenes identitet og behov for konfidensialitet.

Teknisk revisjon

Teknisk revisjon basert på beste praksis for å identifisere potensiell risiko i det fysiske miljøet, som f eks innen drift og vedlikehold. Revisjonsrapporten redegjør for relevant sikkerhetsnivå, og gir anbefalinger for hvordan det kan oppnås.

Tjenestenivåavtale/Service Level Agreements (SLA)

Å sørge for kontroll av ytelsesnivå og kostnader gjennom å etablere målbare SLA for kritiske funksjoner. Ivareta styring og kontroll gjennom regelmessig SLA utført av Coromatic.

Tjenesteutsetting/Outsourcing

Når det gjelder drifts- og tjenesteutsetting, er første steg å få til overgang fra eksisterende til ny status. Det kan omhandle tjenesteutsetting, å ta tilbake egen avdeling, eller bytte tjenesteleverandør. Coromatic planlegger, utfører og kvalitetssikrer slike overganger. Vi dekker områder som teammobilisering, prosessintegrasjon, definering av roller og ansvar, og dokumentasjon.

Ytelsesforbedring

Å oppnå ytelsesforbedring av kritiske funksjoner utgjør en stor utfordring for organisasjoner. For å oppnå den type felles mål må flere ulike interessenter samhandle, simultant med at de styrer sine enkeltvise avdelinger. Aktuelle interessenter er f eks IT, drifts- og serviceavdelinger.
Coromatic planlegger, utfører og kvalitetssikrer ytelsesforbedring. Både kort- og langsiktige fordeler oppnås gjennom å lukke gapet mellom nåværende og fremtidig status.

Kostnadsreduksjon

Å oppnå kostnadsreduksjon for kritiske funksjoner på en effektiv måte er en stor utfordring for organisasjoner. For å oppnå felles mål, må flere ulike interessenter samhandle, simultant med at de styrer sine enkeltvise avdelinger. Aktuelle interessenter er f eks IT, drifts- og serviceavdelinger.

Coromatic planlegger, utfører og kvalitetssikrer gjennom å definere mål, og identifisere kostnadsdrivere. Slik sikres kort- og langsiktige mål. Blant tjenestene inngår styring av hel livssyklus, prosesser og verdier. Et eksempel er håndtering av materiell som skal fases ut. I tjenesten inngår også håndtering av overgang fra CAPEX til OPEX.

Nøkkelindikatorer/Key Performance Indicators (KPI)

Implementere og overvåke de riktige nøkkelindikatorene/Key Performance Indicators (KPI) er en effektiv metode for å evaluere, analysere og optimalisere arbeidsprosesser. Indikatorene vil gi ledelsen et fundament for å evaluere, analysere og optimalisere prosesser i virksomheten. Du ivaretar god styring gjennom regelmessige KPI evalueringer utført av Coromatic.

Øvinger i katastrofehåndtering/Disaster Recovery Training (DART)

Med utgangspunkt i mulige innvirkninger for virksomheten, bør alle kritiske funksjoner ha en beredskapsplan. Katastrofehåndtering/Disaster Recovery (DR) innebærer ikke bare kontinuitetsplanlegging/ Business Continuity Planning (BCP) og plan for gjenopprettelse av virksomheten/Business Recovery Planning (BRP).

Det inkluderer også øvelser som sikrer beredskap.Hensikten med beredskapstrening er å oppnå robusthet i virksomheten gjennom regelmessige øvelser. Uten å øve blir ikke planene testet ut i praksis. Regelmessige øvinger vil sikre driften av kritiske funksjoner dersom katastrofen inntreffer.

Oppfølging av lovpålagte krav/Compliance services

Denne tjenesten sørger for at virksomheten etterlever bransjestandarder, myndighetenes krav, i tillegg til internt regelverk. Ved å foreta en grundig gjennomgang gir Coromatic ledelsen en tredjeparts bekreftelse av nivået for samsvar med lover og regelverk. Rapporten består av anbefalinger for forbedringer, og støtter slik sett ledelsen i beslutningstaking.

Kontinuitetsplan for virksomheten/Business Continuity Services

Av hensyn til innvirkninger på virksomheten, bør alle kritiske funksjoner ha tilstrekkelig beredskap og kapasitet for å kunne håndtere hendelser. Håndtering av kriser/Disaster Recovery (DR) starter med å etablere en plan for kontinuitet/Business Continuity Planning (BCP) og plan for gjenoppretting av virksomhet/Business Recovery Planning (BRP). Det inkluderer også øvinger som sikrer beredskap. Planer bør tilpasses og forbedres ut ifra ytre endringer, men også gjennom planlagte formelle gjennomganger.

Styring av virksomhetens portefølje/Site Portfolio Management

Porteføljestyring for kritiske funksjoner krever kapasitet til å utføre en 360 graders visning av områder som investeringer og salg av verdier, energieffektivitet, finansiell og teknisk ytelse. Porteføljestyringen sikrer en balanse for å realisere felles strategiske mål. Dette oppnås gjennom å tilpasse målene til ulike interessenter. Typiske interessenter er IT, eiendoms- og serviceavdelinger.


Kontakt oss