Blogg: EU’s oppdaterte energieffektivitetsdirektiv varsler økte rapporteringskrav for datasentre

Som et ledd i EU’s arbeid for å nå 2030-klimamålene, innføres snart nye og skjerpede krav til rapportering og overvåking av energiforbruk i eiendommer. Konkret dreier det seg om energieffektivitetsdirektivet (EU EED), som nå innebærer særskilte krav til rapportering av nøkkeltall på energiforbruk for datasentre og serverrom. Dette betyr at operatørene av serverrom eller datasentre med installert kapasitet på 500 kW eller mer må ha dette direktivet på sin dagsorden, da det vil påvirke deres virksomhet.

 

EUs mål med å stramme inn energieffektiviseringsdirektivet er at flere i datasenterbransjen må sette mål for energieffektivisering. Målet er også å skape forutsetninger for å sammenligne anleggenes energiytelse og dermed kunne vise til gode og energieffektive løsninger. Det handler om å identifisere de gode eksemplene og å kunne følge utviklingen i forbruket etter hvert som datamengden øker.

 

På høy tid å komme i gang – første rapportering skal leveres i mai 2024

I Coromatic diskuterer vi daglig energieffektivitet og -effektivisering med våre kunder – og selv om direktivet unektelig vil gi oss noen utfordringer, ser vi veldig positivt på det. For i bunn og grunn kan EED bidra til å redusere energiforbruket i dataindustrien via mer presise målinger og systematisk overvåking til fordel for både klimaet og bunnlinjen.

 

Foreløpig er det opp til de enkelte EU-landene å implementere direktivet i nasjonal lovgivning. Det er imidlertid verdt å merke seg at EU har bestemt at tallene for energibruk i 2023 skal rapporteres allerede i mai 2024. Tall som igjen skal legges til grunn for neste års mål. Som datasentereier og operatør er det derfor fordelaktig å gjøre noen forberedelser nå, slik at du er klar for de nye og strengere kravene. Her er våre råd:

 

1. Få kontroll på energiforbruket

Direktivet vil kreve at datasentereiere og -operatører kan rapportere separat om sitt datasenters energiforbruk og vise forbruket til hver enkelt enhet, inkludert kjøleaggregater, vifter og serverne selv.

 

Eventuell gjenbruk av kjølevann til oppvarming skal også rapporteres som en del av helhetsbildet. Det er også viktig å understreke at direktivet også krever en beregning av mengden inn- og utgående data samt mengden lagrede data.

 

2. Sørg for å trekke ut data kontinuerlig

Energieffektivitetsdirektivet krever kontinuerlig rapportering og evaluering. Derfor er det viktig å ha riktig måleutstyr. Måleutstyret skal være lett å lese – også på avstand – og bør derfor automatiseres om mulig.

 

I tillegg til å danne grunnlag for måltallene, tillater den løpende analysen av datasenterets utstyr også å identifisere eventuelle avvik som kan korrigeres for å redusere energiforbruket.»

 

3. Identifiser handlingsområder som kan øke energieffektiviteten

I eldre datasentre er det ofte mange muligheter for å forbedre energieffektiviteten. Alternativene inkluderer å forbedre kjøleeffektiviteten og kjølesystemene, ta hensyn til utstyrets plassering, og å utforske muligheten for varmegjenvinning. Et annet innsatsområde å vurdere er hvordan serverne utnyttes og om de er riktig dimensjonert for bedriftens behov? Det kan også være en idé å vurdere å bytte ut gammel maskinvare med nye og mer energieffektive modeller.

 

Selv om det i dag er stort fokus på å gå over til fossilfrie energiformer, er det likevel viktig å synliggjøre betydningen av grønn energi i denne sammenheng. Vi har alle et ansvar for å redusere klimapåvirkningen vår ved å bidra til en mer energieffektiv og bærekraftig drift av datasentre og serverrom. Derfor er det essensielt at vi jobber sammen og griper enhver anledning til å diskutere og snu utfordringene både i egne rekker og i andre relevante fora.

 

Få hjelp til å navigere i EED

Vi kan selvfølgelig også være en partner i arbeidet med å oppfylle det strengere energieffektiviseringsdirektivet. Våre erfarne konsulenter kan hjelpe med alt fra analyser og kartlegging til råd om hvordan man kan optimalisere et anlegg. Vi kan også sørge for at riktig måleutstyr er installert slik at all viktig data samles inn.

 

Hvis du er interessert i ovenstående, ikke nøl med å kontakte oss.

Ann Wingårdh - Coromatic

Av Ann Wingård, leder for BA Datasenter i Coromatic