Vi hjelper virksomheter med å utforme infrastruktur i tråd med forretningsmessige mål

Vi hjelper virksomheter med å utforme infrastruktur i tråd med forretningsmessige mål

Coromatic hjelper virksomheter med å utforme infrastruktur i tråd med forretningsmessige mål

Det kan gjelde nye bygg så vel som en portefølje av eksisterende anlegg. Kravene og utvalgte strategier skal spille sammen og bygge et fundament for virksomheten. Coromatic kan også bistå med f.eks. konsekvensanalyser. For å skape et helhetsbilde behøves kunnskap om relevante kostnader og risiko som må tas med i kalkylen.

Oppretting av business case på linje med forretningsmessige mål

Investeringer i virksomhetskritiske anlegg krever nøyaktige finansielle beregninger som underlag til beslutninger. Tiltakene som foreslås av Coromatic er på linje med forretningsmessige mål og gjør det mulig for ledelsen å vurdere de på samme måte som øvrige beslutninger.

 

Strategi og lokasjon for datasenter

Investeringer i kritiske anlegg har stor betydning for virksomhetens robusthet og bærekraft. De kan også ha stor påvirkning for eksterne interessenter som eiere, kunder og markedet. Coromatic foretar utvalg og vurderinger av anleggslokasjoner samtidig som vi ivaretar kundenes interesser, identitet og integritet.

 

Flytting av operativ drift (outsourcing)

En flytting eller overtagelse av anleggsdrift kan handle om outsourcing, insourcing eller bytte av tjenesteleverandør. Coromatic planlegger, gjennomfører og kvalitetssikrer flyttinger eller overtagelser gjennom å ha kontroll på flytting av personale, tilganger og dokumentasjon.