Code of Conduct

Code of conduct

Coromatic har en veldefinert Code of Conduct. Coromatic er et markedsledende spesialistselskap som tilbyr et helhetlig konsept for strategier, løsninger og vedlikehold for fysisk IT-sikkerhet, med sikte på å garantere og sikre en virksomhets krav til uavbrutt drift – ”Securing business as usual”. Vår høyeste prioritet er å skape trygghet og trygghet for våre kunder.

 

Den norske åpenhetsloven

Den norske åpenhetsloven er basert på OECDs retningslinjer for multinasjonale foretak. Coromatic AS sikrer tilgjengelighet av strøm og datakommunikasjon for virksomhetskritiske funksjoner. Coromatic AS respekterer FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og anerkjenner vårt ansvar for å overholde de rettighetene som gjelder våre prestasjoner overfor våre ansatte og lokalsamfunnene vi opererer i. Vi søker å behandle samfunnsansvar med den største betydning ved å vurdere og overvåke virksomhetens innvirkning på sosiale, arbeids- og menneskerettigheter i samsvar med OECDs retningslinjer og den norske åpenhetsloven, og ved å ta ansvar for innvirkningen Coromatic AS forretningsdrift har på samfunnet.

 

Eventuelle spørsmål knyttet til denne saken kan sendes ved å sende oss en e-post til post@coromatic.no

 

Vi vil gjøre det rette

Coromatic strekker seg etter å opprettholde et åpent forretningsklima, med høye etiske standarder. Vi verdsetter sikkerheten og respekten for alle som påvirkes av selskapet vårt. Du spiller en viktig rolle for at vi skal oppnå suksess.

Vår varslingstjeneste

Varsling gir alle en mulighet til å rapportere mistanker om forsømmelser. Det vil si alt som ikke er i tråd med selskapets verdier og regler. Varslingstjenesten er et system for tidlig varsling som reduserer risiko. Den er et viktig verktøy for å fremme god forretningsetikk, og for å opprettholde både kundenes og det offentliges tillit til oss.

Primært oppfordrer vi deg til å kontakte en leder i organisasjonen vår. Dersom du ønsker å være anonym tilbyr vi en kanal for anonym rapportering.

https://report.whistleb.com/coromatic

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon om selskapers verdikjede. Loven trådte i kraft 1. juli 2022.

 

Åpenhetsloven: Coromatics redegjørelse for aktsomhetsvurderinger

 

1. VÅR ORGANISERING, DRIFT OG ARBEID MED ÅPENHETSLOVEN

Coromatic leverer løsninger for sikker drift av strømforsyning og datakommunikasjon til virksomhets­­kritiske funksjoner. Virksomheten i Norge omfatter prosjektering/design og installasjon av nye anlegg, samt drift og vedlikehold av anleggene. Disse tjenestene utføres av våre ca 600 høyt kvalifiserte ansatte i Norge.

 

I tillegg leverer vi teknologiske og mekaniske produkter tilknyttet anleggene, som aggregater, batterier, UPS og strømforsyninger. Vi kjøper disse produktene i hovedsak fra anerkjente, internasjonale leverandører.

 

Våre kunder finnes i alle bransjer med behov for sikker teknologisk infrastruktur, herunder finans, helsevesen, forsvaret mv. Vi har levert over 5 000 anlegg i hele Norden.

 

Vi er en del av E.ON-konsernet som er blant Europas ledende aktører innen våre områder. Vi har jobbet bevisst med bærekraft over lengre tid, både på konsernnivå og i Norge, og vi stiller tilsvarende krav til våre leverandører gjennom vår  Code of Conduct.

Vi har også etablert et anonymt https://report.whistleb.com/coromatic som enhver kan bruke for å varsle oss om mistanke om handlinger i strid med våre verdier og regler. Varslingskanalen ligger åpent tilgjengelig på internett. Vi informerer i tillegg aktivt om varslingssystemet internt i bedriften og hos våre leverandører.

 

Hvis vi avdekker brudd eller risiko for brudd på menneskerettigheter hos våre leverandører, krever vi at leverandøren endrer prosedyrer for å forhindre brudd. Dersom vi avdekker alvorlige brudd på menneskerettighetene, eller leverandøren ikke aksepterer å endre prosedyrer, avslutter vi samarbeidet i tråd med kontraktens regler.

 

2. VÅRE AKTSOMHETSVURDERINGER – METODE

Vi har vurdert den overordnede risikoen for brudd på arbeidstager- og menneskerettigheter hos våre 108 leverandører (pr 2023 – nye leverandører vurderes fortløpende på samme måte). Den overordnede vurderingen er basert på offentlig tilgjengelig informasjon og leverandørenes svar på våre spørreskjema https://forms.office.com/e/dSM4F2dRsG. 41 av leverandørene har besvart våre spørsmål. Med dette utgangspunktet har vi vurdert risiko ut fra geografi, råvarer og arbeidsprosesser. Denne prosessen pågår kontinuerlig.

 

Vi plasserer leverandørene i tre risikokategorier – høy, middels og lav. Vi gjør ikke videre undersøkelser av leverandører med lav risiko med mindre det skulle skje endringer som tilsier at risikovurderingen kan endre seg.

 

Blant leverandørene med høy eller middels risiko har vi prioritert å følge opp leverandører hvor vi har mer enn kr 1 000 000 i omsetning. Vår overordnede vurdering indikerer høy eller middels generell risiko ved tolv leverandører, hvor syv viser høy risiko. Vi har prioritert å gjøre nærmere undersøkelser av disse leverandørene.

I tillegg har vi vurdert om det er vesentlig konkret risiko knyttet til leverandører med omsetning under kr 1 000 000.

Vi har vurdert den generelle risikoen for brudd på arbeidstager- og menneskerettighetsbrudd i Norge som svært lav. Selv om vi har montører og teknikere i «felt» har vi strenge prosedyrer og rutiner for å unngå risiko. Vi har også etablerte og kommuniserte varslingsrutiner. Vi har derfor ikke gjort nærmere undersøkelser om dette.

Vi har heller ikke prioritert å vurdere våre kunder. Disse er i stor grad enten offentlige oppdrags­givere eller større, anerkjente bedrifter. Vi kan ikke se at det er risiko for at vi bidrar til menneske­rettighets­brudd ved våre leveranser til disse.

 

3. VÅRE AKTSOMHETSVURDERINGER – KONKRETE FUNN


3.1 Våre leverandører

Av de tolv leverandørene vi har prioritert for videre undersøkelser og oppfølging, har syv signert vår CoC. Vi har på grunnlag av dette og nærmere undersøkelser nedprioritert videre oppfølging av seks av disse syv.

Vi har prioritert å følge opp generell risiko for menneskerettighetsbrudd eller brudd på arbeidstakerrettigheter hos seks av våre produktleverandører.

Vi har imidlertid ikke avdekket konkrete brudd på arbeidstager- eller menneskerettighetsbrudd hos noen av våre leverandører.

 

4. VIDERE TILTAK OG FORVENTEDE RESULTATER

Vi har ikke iverksatt tiltak for å rette opp skade. Dette skyldes at vi ennå ikke har funnet skade å rette opp, eller negative konsekvenser av vår aktivitet.

Vi har ikke avdekket konkrete forhold som innebærer vesentlig risiko for negative konsekvenser. Vi vil gjøre nærmere undersøkelser av prioriterte leverandører, og nye leverandører, for få bedre grunnlag for våre vurderinger.

Vi har intensivert vårt arbeid med å få gjennomslag for våre vilkår hos nye og eksisterende leverandører.