Code of Conduct

Code of conduct

Coromatic har en veldefinert Code of Conduct. Coromatic er et markedsledende spesialistselskap som tilbyr et helhetlig konsept for strategier, løsninger og vedlikehold for fysisk IT-sikkerhet, med sikte på å garantere og sikre en virksomhets krav til uavbrutt drift – ”Securing business as usual”. Vår høyeste prioritet er å skape trygghet og trygghet for våre kunder.

 

Den norske åpenhetsloven

Den norske åpenhetsloven er basert på OECDs retningslinjer for multinasjonale foretak. Coromatic AS sikrer tilgjengelighet av strøm og datakommunikasjon for virksomhetskritiske funksjoner. Coromatic AS respekterer FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og anerkjenner vårt ansvar for å overholde de rettighetene som gjelder våre prestasjoner overfor våre ansatte og lokalsamfunnene vi opererer i. Vi søker å behandle samfunnsansvar med den største betydning ved å vurdere og overvåke virksomhetens innvirkning på sosiale, arbeids- og menneskerettigheter i samsvar med OECDs retningslinjer og den norske åpenhetsloven, og ved å ta ansvar for innvirkningen Coromatic AS forretningsdrift har på samfunnet.

 

Eventuelle spørsmål knyttet til denne saken kan sendes ved å sende oss en e-post til post@coromatic.no

 

Vi vil gjøre det rette

Coromatic strekker seg etter å opprettholde et åpent forretningsklima, med høye etiske standarder. Vi verdsetter sikkerheten og respekten for alle som påvirkes av selskapet vårt. Du spiller en viktig rolle for at vi skal oppnå suksess.

Vår varslingstjeneste

Varsling gir alle en mulighet til å rapportere mistanker om forsømmelser. Det vil si alt som ikke er i tråd med selskapets verdier og regler. Varslingstjenesten er et system for tidlig varsling som reduserer risiko. Den er et viktig verktøy for å fremme god forretningsetikk, og for å opprettholde både kundenes og det offentliges tillit til oss.

Primært oppfordrer vi deg til å kontakte en leder i organisasjonen vår. Dersom du ønsker å være anonym tilbyr vi en kanal for anonym rapportering.

https://report.whistleb.com/coromatic

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon om selskapers verdikjede. Loven trådte i kraft 1. juli 2022.

 

Vår virksomhet og driftsområde er organisert på følgende måte:

Coromatic sikrer tilgang til strømforsyning og datakommunikasjon til virksomhetskritiske funksjoner. Vi sørger for høy tilgjengelighet og produktivitet, redder liv gjennom avbruddsfri drift 24/7 og optimaliserer energiforbruket. Selskapets kunder finnes innen flere ulike bransjer som finans, helsevesenet, forsvaret og mange andre organisasjoner med behov for tilgang til strømforsyning og datakommunikasjon.

Coromatic tilbyr rådgivning, drift og vedlikehold. Vi designer, bygger og drifter teknisk infrastruktur på en energieffektiv måte. Coromatic har over 600 medarbeidere, og har levert løsninger og tjenester til over 5000 virksomheter i Norden. Coromatic er en del av E.ON konsernet.

 

Vi har etablert følgende retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold:

Coromatic AS respekterer FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og anerkjenner vårt ansvar for å overholde de rettighetene som gjelder våre prestasjoner overfor våre ansatte og lokalsamfunnene vi opererer i. Vi søker å behandle samfunnsansvar med den største betydning ved å vurdere og overvåke virksomhetens innvirkning på sosiale, arbeids- og menneskerettigheter i samsvar med OECDs retningslinjer og den norske åpenhetsloven, og ved å ta ansvar for innvirkningen Coromatic AS forretningsdrift har på samfunnet.

Gjennom 2022 og 2023 har Coromatic AS arbeidet med å få på plass rutiner og prosesser i henhold til sekstrinnsprosessen beskrevet i Åpenhetsloven. Selskapet har forankret ansvarlighet som beskrevet i selskapets etiske retningslinjer.

 

Det er etablert et system for å håndtere informasjonsplikten i henhold til Åpenhetsloven, der også informasjon om selskapet og Åpenhetsloven er publisert.

 

Kartlegging av eventuell negativ påvirkning og skade er igangsatt, og en systematisk risikogjennomgang er påbegynt, og etiske retningslinjer for leverandører er etablert. Dette arbeidet vil være en pågående prosess, hvor vi suksessivt vil avdekke potensiell risiko, avklare om den er reell og eventuelt arbeide for reduksjon etter fjerning av mulig skade.