Botkyrka Stadsnät

Säkring av digital infrastruktur och framtid

Botkyrka Stadsnät säkrar den digitala infrastrukturen och förbereder för framtiden med hjälp av Coromatic

Botkyrka Stadsnät ansvarar för att förse kommunen, privatpersoner och företagare inom Botkyrka kommun med ett robust stadsnät. Bolaget har sedan 2008 kontinuerligt expanderat fibernätet och har idag strax över 20 000 anslutningar.

 

Långsiktig hållbarhet i fokus

Företaget har ända sedan starten agerat efter filosofin att den infrastruktur som byggs idag ska kunna nyttjas av samhället under en lång tid framöver. Ett arbetssätt som gjort nätet till ett av Sveriges mest robusta stadsnät, även innan branschföreskrifter som ROBUST-fiber fanns.

 

– I takt med kraven på digitalisering ökar dagligen de funktioner som är beroende av den stabila digitala infrastruktur som stadsnätet utgör. Därför är det självklart för oss att hela tiden arbeta för att förbättra stabiliteten och tillgängligheten i nätet, säger Mats Larson, Teknik- och driftchef på Botkyrka Stadsnät.

 

Cae study - Botkyrka Stadsnät - Coromatic

 

Värmen sommaren 2018 skapade problem

Precis som de flesta stadsnät består Botkyrka Stadsnät av ett antal områdesnoder, i Botkyrka Stadsnät finns det 14 stycken områdesnoder samt 2 stycken huvudnoder. I noderna placerar de tjänsteleverantörer som agerar i nätet ut sin utrustning, där finns även lösningar för kyla, UPS:er för avbrottsfri kraft och diverse olika larmfunktioner.

 

Under den varma sommaren 2018 upplevde Botkyrka Stadsnät att antalet avbrott i verksamheten ökade och som en följd av det ökade antalet larm från noderna. Som en del i det förbättringsarbete som Botkyrka Stadsnät kontinuerligt utför görs en risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för att
identifiera sårbarheter i infrastrukturen och extrakontroll av utrustningarna i noderna.

 

– Genom den risk- och sårbarhetsanalys som vi genomförde konstaterade vi snabbt att dåvarande lösning för kyla av noderna inte hade klarat av den varma sommaren som var 2018, som en konsekvens av det slutade delar av utrustningen att fungera. Vi behövde därför hitta en annan lösning, säger Mats Larson. Som ett led i att genomföra RSA:n fullt ut och för att identifiera en ny lösning kontaktades Coromatic som inledde arbetet med att se över kraftförsörjningsbehovet för respektive nod. Det är skiljer sig mellan de olika noderna eftersom noderna har olika antal kunder kopplade till sig.

 

Skalbarhet och framtidssäkring i fokus

När analysen var klar tog Coromatic fram en paketerad lösning för noderna som inkluderade både UPS:er och en modern lösning för kyla som var dimensionerad utifrån behov på respektive nod, i enlighet med Post- och telestyrelsens driftsäkerhetsföreskrifter.

 

Botkyrka Stadsnät - Case study Coromatic

 

Lösningen är även framtidssäkrad då den enkelt går att skala upp vartefter behoven förändras. – Den lösning för kyla som Coromatic har tagit fram ligger helt i linje med vår filosofi att infrastrukturen vi bygger idag ska kunna komma Botkyrkas kommuninvånare och företagare till gagn långt in i framtiden, säger Mats Larson. Genom den skalbarhet som lösningen erbjuder kunde vi öka dåvarande driftsäkerhet i stadsnätet till en rimlig kostnad.

 

Inte väderberoende

Lösningen för kyla som har tagits i bruk är inte på samma sätt som tidigare beroende av frikyla, vilket gör att problem som extremt varma somrar inte kommer att bli en utmaning framöver. Genom att dimensionera UPS-kapacitet för de olika noderna kan nu huvudnoderna fortsätta att fungera i 8 timmar vid ett avbrott och områdesnoderna i 2 timmar.

 

Den nya lösningen köper oss tid för att kunna få tekniker på plats för att lösa de fel som uppstår, säger Mats Larson. Det gör att vi som ansvariga för driften av denna kritiska infrastruktur kan leverera en ännu bättre tjänst och det är klart att jag som ytterst ansvarig sover bättre på nätterna.

 

Stadsnätet är förberett för digital rondering

Coromatic har installerat de nya lösningarna på de olika noderna löpande under året. Botkyrka Stadsnät har även tecknat ett service- och underhållsavtal med Coromatic som bland annat inkluderar städning av noderna en gång årligen.

 

I samband med installationen har Coromatic förberett noderna för digital rondering genom att installera en IoT-applikation. – Det är ytterligare en aspekt för framtiden, säger Mats Larson. Med digital rondering kommer vi kunna spara mycket pengar på fysisk övervakning och larmövervakning.