Sydnärke

Felles kommunal IT-drift

Som ett exempel på kommunal samverkan inom IT-drift i Sverige, fattade Askersunds, Hallsbergs, Laxå och Lekebergs kommun, med totalt ca 40 000 invånare, under hösten 2013 en avsiktsförklaring om att starta en gemensam IT-nämnd. Syftet med IT-nämnden var att samordna de fyra kommunernas IT-system och driften av dessa.

 

Bakgrund

Kommunerna, som alla gränsar till varandra, ville effektivisera hela sin IT-drift och utöka servicen samt bromsa kostnadsutvecklingen med bl.a. gemensamma upphandlingar och drift. Dessutom satt de olika kommunerna på en uppsjö av olika IT-system, både gamla och nya, och för att möta behovet från medborgarna av digitala tjänster så fanns det ett behov av att modernisera både systemfloran och driften. En tredje, och inte nog så viktig anledning till samordningen var att skapa en miljömässigt hållbar drift av IT-miljön.

 

Som ett resultat av detta, startade de fyra kommunerna Sydnärkes IT-nämnd den 1 april 2014 där Lekebergs kommun utsågs till värdkommun. All befintlig IT-personal på de olika kommunerna överfördes till Lekebergs och en ny CIO rekryterades.

 

Case study Sydnärke - IT-drift - Coromatic

 

 

Utmaning

En stor del i att lösa utmaningen med att effektivisera driften av IT-systemen, sänka kostnaderna och skapa en mer hållbar IT-miljö, låg i att bygga en modern IT-infrastruktur och modernisera driften av IT.

 

Inför bildandet av Sydnärkes IT-nämnd hade de olika kommunerna totalt sju olika datacenter. Merparten av dessa datacenter hade varken kapaciteten eller infrastrukturen för att hantera driften av alla verksamhetskritiska system. Dessutom kunde man snabbt konstatera, att ingen av kommunerna hade en IT-infrastruktur som enkelt kunde skalas upp.

 

Sydnärkes IT insåg att antalet datacenter kunde minskas, och att det fanns behov av totalt två driftcentraler av primär karaktär och två sekundär. Ett existerande datacenter i Askersund kunde användas som det ena primära datacentret. De övriga sex datacentren levde inte upp till kraven Därför beslutade Sydnärkes IT att bygga ett nytt datacenter i anslutning till kommunhuset i Lekebergs kommun, vilket också skulle bli det andra primära datacentret för driften av alla system.

 

Lösning

För att genomföra den stora förändringen av IT-infrastruktur som krävdes valde Sydnärkes IT att standardisera kring Microsoft på server och lagring. Här fick man senare hjälp av Techster för att ta fram en modern, driftsäker och framtidssäkrad IT-infrastruktur. Bland annat innebar detta att Sydnärke IT byggde ett eget privat moln, som är utformat på så sätt att vissa system och funktioner i framtiden även kan driftas i det publika molnet.

 

Citat Sydnärke - Coromatic

 

I samråd med byggbolaget NA-Bygg genomförde Sydnärkes IT och fastighetsägaren, kommunalägda Lekebergs Kommunfastigheter AB (LeKo) en upphandling av leverantör av det nya datacentret. Efter en öppen anbudsprocess valdes Coromatic. Coromatics uppdrag var att bygga ett helt nytt datacenter i en ny tillbyggnad i anslutning till kommunhuset i Lekeberg, efter de krav som stipulerats i upphandlingsunderlaget.

 

Ytterligare viktiga aspekter var att datacentret skulle kunna vara i produktion över lång tid, med möjlighet att utöka kapaciteten vartefter databehovet ökar. Dessutom hade Sydnärkes IT tydliga krav på att datacentret skulle leva upp till hårda krav på hållbarhet och miljö.
Coromatic byggde en lösning för kyla, kraftförsörjning och kommunikation som är helt redundant. I designen av kyllösningen, som är en kombination av frikyla och färskvatten, har Coromatic använt miljövänliga kylkomponenter.

 

Dessutom designades kyllösningen på ett sådant sätt att kylan leds in under golvet och sugs upp av utrustningen. På så sätt kyls hårdvaran effektivt utan onödig spillkyla, vilket även leder till att teknikerna som arbetar i datacentret kan arbeta i en behagligare arbetsmiljö.
För att säkerställa kraftförsörjningen även vid strömavbrott hade kommunen sedan tidigare installerat en reservkraftslöning i form av ett dieselaggregat. Lösningen är så konstruerad att reservkraften även användas till kommunhuset. Dessutom installerades UPSer för avbrottsfri kraft.

 

Resultat

Både IT-infarstrukturlösningen, och datacentret levererades efter de tidskrav som fanns. Genom återkommande tester, och verkliga strömavbrott, har det konstaterats att driften av datacentret och Sydnärkes IT-system kunnat fortlöpa utan avbrott. Datacentret och IT-infrastrukturen togs i bruk den 1 mars 2017 och under hösten kommer flertalet av de fyra kommunernas IT-system att flyttas över till det nya datacentret i Lekeberg alternativt till Askersund.

 

Genom hela projektet har NA-Bygg, LeKo, Sydnärke IT och Coromatic haft ett tätt samarbete och löst uppkomna utmaningar löpande. Ett samarbete som innebar att hela projektet kunde genomföras så effektivt som möjligt för att spara pengar.

 

– Coromatic, tillsammans med NA-bygg, har genom hela detta för oss helt verksamhetskritiska projekt löpande haft oss med i loopen, lyssnat på feedback och löst uppkomna problem – helt enkelt har de varit en trygg och professionell partner, säger Rikard Olsson, IT-chef, Sydnärke IT-förvaltning.