Ny rapport viser høy risiko for driftsstans pga svikt i teknisk infrastruktur

För tredje året i rad har Coromatic genomfört en undersökning om attityder och prioriteringar bland ansvariga för företags verksamhetskritiska infrastruktur, som exempelvis datakommunikation och kraftförsörjning. Undersökningen visar att ett driftstopp i den verksamhetskritiska infrastrukturen har en mycket negativ inverkan på företagets möjlighet att fortsätta bedriva sin verksamhet. Samtidigt indikerar undersökningen att många saknar styrning och kontroll av den verksamhetskritiska infrastrukturen. Trots digitaliseringens framfart syns ingen större förändring i beredskap jämfört med tidigare års undersökningar.

– Under det senaste året har vi sett otaliga exempel på företag vars hela verksamhet riskerats på grund av ett avbrott i infrastrukturen. Vi kan också se att antalet incidenter kopplade till den ökar. Idag sker en incident med potential att skapa ett avbrott så ofta som var 20 minut, bara i Norden. Att företagsledare fortsätter att blunda för infrastrukturriskerna är mycket alarmerande för både företagen, deras anställda och intressenter samt för samhället i stort, säger Göran Egnell, senior säkerhetsexpert och ansvarig för rådgivningstjänster på Coromatic.

I det digitaliserade samhället är tillgänglighet till kraftförsörjning och datakommunikation helt central. 48 procent av respondenterna angav att deras verksamhet endast skulle klara sig någon timme vid ett avbrott och fler än var tredje (36 procent) skulle få driftsproblem redan efter någon minuts avbrott. Och riskerna är stora, 77 procent angav att merparten eller hela företagets verksamhet skulle riskeras vid ett avbrott.

Samtidigt som medvetenheten kring riskerna är hög hos de svarande understryker undersökningen återigen att styrning och kontroll av infrastrukturen brister. 50 procent av de svarande har under de senaste två åren inte genomfört en konsekvensanalys (BIA) kring affärsriskerna kopplade till avbrott i den verksamhetskritiska infrastrukturen. Nästan lika många (42 procent) svarade att de under de senaste två åren drivit infrastrukturen utan krav på mätbara tjänstenivåer, så kallade SLA (Service Level Agreement).

– Det är förvånande att fler företag inte agerar strukturerat i denna fråga, inte minst mot bakgrund av att den digitala transformationen ligger högst upp på många företags agenda. Om ledningen inte inkluderar byggandet och säkrandet av själva infrastrukturen som ett strategiskt element i den digitala transformationen så ökar risken för konsekvenser för företagets fortsatta verksamhet. Det kan leda till att hela transformationen går om intet, säger Göran Egnell.

Undersökningen understryker att området som sådant är komplext ur ett finansieringsperspektiv. Var tredje svarande (35 procent) angav att de undviker att investera i verksamhetskritisk infrastruktur med förklaringen att kraven på investeringsunderlag är för komplexa. Ändå säger hela 48 procent av de tillfrågade att de kommer att öka sina investeringar i kritisk infrastruktur med upp till 15 procent de kommande två åren.

– Undersökningen visar återigen att det finns en omogenhet i ledningarnas kravställning på den verksamhetskritiska infrastrukturen och att de investeringar som görs på området med stor sannolikhet kan ge en bättre utväxling än de gör idag, om bara riskerna lyfts i bolaget och analysarbetet kring dem kommer igång. Precis som alla företagsövergripande frågor ska kravställningen på den kritiska infrastrukturen vara en självklar punkt på agendan för ledningsgruppen, avslutar Göran Egnell.

Om Undersökningen

Undersökningen genomfördes online med hjälp av undersökningsbolaget Mistat under perioden maj – juni 2017. Över 100 ansvariga för verksamhetskritisk infrastruktur på stora och medelstora företag i Norden inom alla branscher svarade. Respondenterna hade chefspositioner inom IT, fastighetsskötsel, ekonomi eller annat.

Ladda ner undersökningen «Are you in control» här

För mer information, kontakta:
Göran Egnell, ansvarig för rådgivningstjänster, Coromatic Group
Tel: 0708 54 52 72
goran.egnell@coromatic.se

Om Coromatic

Coromatic är den ledande leverantören av lösningar för verksamhetskritisk infrastruktur, s.k. Critical Facilities Solutions. Coromatic säkerställer att kundernas verksamhet fungerar utan avbrott genom att säkra tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation. Företaget kan ta ett helhetsansvar från strategi och design till integration, underhåll och drift av Critical Facilities. Kunder är datacenters, sjukhus, industrier, offentliga verksamheter och huvudkontor.

Coromatic har drygt 530 anställda i Norden och har i dagsläget levererat lösningar och tjänster till företag i mer än 50 länder runtom i världen. Coromatic ägs av EQT tillsammans med medarbetarna.