Risikostyring

Risikoer skal håndteres for å forebygge og unngå driftsproblemer. Det dreier seg om digitale så vel som fysiske risikoer. Dog finnes det mange andre risikoer. Det er ikke sjelden snakk om generasjonsskifter eller anleggets tilstand som kan føre til at det kan være vanskelig å innfri standarder.

Hvordan påvirkes virksomheten dersom avbrudd påvirker arbeidsprosessene og hva kan gjøres for å forebygge fremtidige driftsforstyrrelser? Coromatic hjelper til med å identifisere risiko og gir anbefalinger om hva som bør prioriteres for å opprettholde drift.

Business Impact Analysis (BIA)

Å prioritere anlegg utifra et forretningskritisk perspektiv oppnås gjennom å utføre konsekvensanalyser – Business Impact Analysis (BIA). Hvordan påvirkes virksomheten dersom avbrudd får utfall for forretningsprosessene og hva kan gjøres for å unngå forstyrrelser? Coromatic påtar seg ledelsen med et heatmap og tydelige anbefalinger for hvilke områder som bør prioriteres. En oppdatert konsekvensanalyse gir støtte til strategiske beslutninger og prioriteringer.

Risikoanalyse

Prioritere virksomhetskritisk infrastruktur fra et risikoperspektiv gjennom å utføre en risikoanalyse. Hvor stor er konsekvensen for forretningen ved ulike former for avbrudd og hvilke tiltak er nødvendige å gjøre for å unngå disse i fremtiden? Risikoanalysen gir ledelsen innsikt i spørsmål om klassifisering av risikoer og sannsynlighet for at hendelser skal inntreffe. En oppdatert risikoanalyse støtter strategiske prosesser og beslutningstaking.

Tjenester for virksomhetens kontinuitet

Tilstrekkelig beredskap og kapasitet til å løse eller eskalere hendelser skal planlegges med tanke på konsekvenser for virksomheten. Alle viktige anlegg skal ha en plan for forventede og uventede hendelser. Katastrofegjenoppretting begynner med at man planlegger for kontinuitet og gjenoppretting. Det inkluderer også opplæring som sikrer denne beredskapen. Planene må tilpasses og fornyes i sammenheng med endrede forhold, men også i forbindelse med revisjoner.

Teknisk revisjon

En teknisk revisjon identifiserer potensielle risikoer i det fysiske miljøet og driften. Den bygger på god praksis. Revisjonsrapporten inneholder anbefalinger i tilknytning til egnet nivå på anleggets bestandighetsnivå i tillegg til mulige tiltak for å nå dit.

Compliance

Compliance omfatter tiltak som sikrer at virksomheten følger lover og regler, sikkerhetskrav, følger bransjebestemmelser etc. Gjennom å utføre en analyse mot definerte normer kan Coromatic gi ledelsen en uavhengig granskning av overensstemmelsen. Rapporten inneholder anbefalte forbedringer og fungerer dermed som underlag i ledelsens beslutningsgrunnlag.


Kontakt oss

Samtykke