Strategi og utvikling av anlegg

Coromatic hjelper virksomheter med å utforme infrastruktur i tråd med forretningsmessige mål. Det kan gjelde nye bygg så vel som en portefølje av eksisterende anlegg. Kravene og utvalgte strategier skal spille sammen og bygge et fundament for virksomheten. Coromatic kan også bistå med f.eks. konsekvensanalyser. For å skape et helhetsbilde behøves kunnskap om relevante kostnader og risiko som må tas med i kalkylen.

Coromatic har erfaring fra tusenvis av virksomhetskritiske anlegg og hvordan de kan bygges, utvikles og forvaltes på best måte. Foruten å være en avbruddsfri funksjon skal anlegget levere et bærekraftig resultat i et langsiktig perspektiv. Det gjelder også energi- og miljøpåvirkning.

Oppretting av business case

Investeringer i virksomhetskritiske anlegg krever nøyaktige finansielle beregninger som underlag til beslutninger. Tiltakene som foreslås av Coromatic er på linje med forretningsmessige mål og gjør det mulig for ledelsen å vurdere de på samme måte som øvrige beslutninger.

Strategi og lokasjon for datasenter

Dagens muligheter for en hybrid IT- infrastruktur som består av skytjenester, co-location i tillegg til egne anlegg gjør både utredninger og beslutninger kompliserte. Coromatic har kunnskap og erfaring når det gjelder ulike alternativer og kan derfor bistå med strategisk rådgivning.

Investeringer i kritiske anlegg har stor betydning for virksomhetens robusthet og bærekraft. De kan også ha stor påvirkning for eksterne interessenter som eiere, kunder og markedet. Coromatic foretar utvalg og vurderinger av anleggslokasjoner samtidig som vi ivaretar kundenes interesser, identitet og integritet.

Flytting av operativ drift (outsourcing)

En flytting eller overtagelse av anleggsdrift kan handle om outsourcing, insourcing eller bytte av tjenesteleverandør. Coromatic planlegger, gjennomfører og kvalitetssikrer flyttinger eller overtagelser gjennom å ha kontroll på flytting av personale, tilganger, dokumentasjon mm.

Site Portfolio Management

Porteføljehåndtering av virksomhetskritiske anlegg krever et komplett bilde av hvor viktige anleggene er for virksomheten, hvilke investeringer og håndteringer av tilganger som behøves, energieffektivitet, økonomiske og tekniske driftsresultat mm.

Den ansvarlige sørger for at porteføljen har en balansert mix som kan realisere ledelsens mål gjennom å tilpasse den til relevante interessenter. Disse interessentene er vanligvis aktører innen eiendom og facility management.

Strategi for energi og miljøforbedringer

For å skape en bærekraftig og langsiktig virksomhet kreves såvel energikartlegging som energieffektivisering og -gjenvinning. Nøkkeltallsindikatorer for energiforbruk gir ledelsen et grunnlag for å vurdere, analysere og optimalisere.

Det finnes flere ulike nøkkeltall som kan måle energieffektivitet og miljøpåvirkning: PUE (Power Usage Effectiveness), WUE (Water Usage Effectiveness) eller CUE (Carbon Usage Effectiveness). Vårt utgangspunkt er den totale energianvendelsen for virksomhetens drift hvor vi identifiserer kostnadsdrivende faktorer og optimaliseringsmuligheter.

Om vi må velge et eneste nøkkeltall er det NZE (Net Zero Energy Efficiency): et nøkkeltall som måler energiflyten i virksomheten. Med vår strategi får dere en tydelig business case som sikrer relevant oppfølging og gir målbare nøkkeltall for å senke energikostnadene. Coromatic støtter EUs Code of Conduct for datasenter og bistår kunder med å bli sertifiserte i henhold til denne.


Kontakt oss

Samtykke